taraftarium24

Yasin Müddeti Arapça ve Türkçe okunuşu! Yasin Müddeti duası faziletleri ve meali

online radyo dinle

Yasin Müddeti Arapça ve Türkçe okunuşu! Yasin Müddeti duası faziletleri ve meali

Yasin Müddeti Arapça ve Türkçe okunuşu! Yasin Müddeti duası faziletleri ve meali

Kuran-ı Kerim, İslam diyaneti öğretilerinin konum aldığı, kişilere iyiyi ve hoşu en hoş halde nasihat eden kutsal kitabımızdır. İslam diyanetini insanlığa bildiri eden Peygamber Efendimizi İslamiyet’i Allah’tan vahiy yoluyla aldığı Kuran’la öğretmiş ve yaymıştır. İslamiyeti ama, Allah’ın ayetleri ve peygamber efendimizin hadis ve sünnetleriyle sahih formda öğrenmek mümkündür. Kuran-ı Kerim, öğretileri dışında dahi okunduğunda kişilerde manevi bir doygunluk ve huzur vermektedir. Her vadenin farklı bir vaka ya da farklı bir husus üzerine nail olmuş olsa dahi muhakkak Allah’ın affediciliği ve rahmetinden bahsetmektedir. 

 

Kuran-ı Kerim, verdiği bildirilerle toplumsal sistemi ve eşitliği sağlamaya çalıştığından her vadesi ve ayeti çok kıymetlidir. Ama bu vadeler arasındaki en kıymetlisi kuşku yok ki Yasin Vadesidir. Kuran-ı Kerim’in 442. Sahifesi, 36. Vadesinde taraf alan Yasin, 83 ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) dahi Yasin Müddetinden Kuran-ı Kerim’in kalbi olarak bahsetmiştir. 

YASİN MÜDDETI FAZİLETİ

 

Başta peygamber efendimiz olmak üzere farklı diyanet alimleri tarafından Yasin Vadesinin her gün okunması tavsiye edilir. Yasin Mühletini her gün okuyan insanların duaları Allah’ın oluruyla kabul olur. Allah isteği için Yasin Vadesini okumaya başlayan kişi neye niyet ederek başlarsa niyeti kabul olur. Yasin Mühletinin faziletleri şöyledir:

Her gün tertipli olarak okuyan vefat ettiğinde şehitlik mertebesine ulaşır.
Vefat eden kişinin her gün gerisinden okunursa kabir azabını dindirir.
Bekar, evlenmek niyetiyle okumaya başlarsa iyisi ile evlenir. 
Buhranlı kimseler okursa içi ferahlar
Hasta okursa şifa bulur.
Yeni bir işe başlayan şahıslar okursa işi rast masraf.
Aç kimse okursa doyar
Yoksul kimse okursa malı bereketlenir.
İçinde rastgele bir şeye karşı dehşet olan kişi okursa korkusu hafifler
Her gece okuyan kişi kıyamet günü şefaat eder.
Kritik bir işin kazasız belasız gerçekleşmesi için 4 kere Yasin okunması tavsiye edilir.
Bir şey kaybeden okursa kaybettiği şeyi bulur.
Günahların tövbesi için gece yatmadan evvel Yasin okuyan kişi bağışlanır.
Yasin Müddetini okuyana Hac sevabı kadar sevap yazılır. 

HADİSLERDE YASİN MÜDDETI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.s) 
‘Yasin, Kuran’ın kalbidir. Bir kimse Allah’ın isteğini ve ahiret yurdunu talep ederek okursa, muhakkak günahlar bağışlanır. Ölülerinize de Yasin Mühletini okuyunuz’ 

‘Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’in okursa, Allah onun okumasına, Kuran’ı on defa okumuş üzere sevap yazar’

‘Kim geceleri Allah isteğini gözeterek Yasin Suresi’ni okursa, bağışlanır.’
Formunda buyurmuştur.

YASİN SURESİ 

1. Yâsîn.
2. Vel Kur’ân-il hakîm.
3. İnneke leminel mürselîn.
4. Alâ sırâtın müstakîm.
5. Tenzîlel azîzirrahîm.
6. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.
7. Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn.
8. İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.
9. Ve ceaInâ min dimağı eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
10. Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
11. İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
13. Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
14. İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn
15. Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
16. Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ iIeyküm lemürselûn
17. Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn
18. KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
19. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
20. Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
21. İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
22. Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
23. Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn
24. İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
25. İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
26. KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn
27. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
28. Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
29. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
30. Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
31. EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
32. Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn
33. Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn
34. Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
35. Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
36. SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn
37. Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
38. Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
39. VeIkamere kaddernâhü menâziIe velev âdekeI urcûniI kadîm
40. Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
41. Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
42. Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
43. Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
45. Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ dimağa eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn
47. Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
48. Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn
49. Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
50. FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
51. Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
52. KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
53. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn
54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey’en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)
55. İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
56. Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
57. Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
58. SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
59. VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
60. EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
62. Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn
63. Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
64. lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
65. EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
66. VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
67. VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn
69. Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn
70. Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
71. EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
72. Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn
73. Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
74. Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
75. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
76. FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn
77. EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
78. Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
79. KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
80. EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
81. EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
82. İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
83. FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

YASİN MÜDDETI MEALİ

1.  Yâ, Sîn.
2.  Yemin olsun o hikmetIerIe dolu Kur’an’a ki.
3.  Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen elçilerdensin.
4.  Dosdoğru bir yoI üzerindesin.
5.  Azîz ve Rahîm’in indirdiği üzeresin.
6.  Pederleri uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderildin.
7.   Yemin olsun ki, onIarın birçoklarına kelam hak oImuştur, artık onIar iman etmezler.
8.  Biz onların boyunIarına bukağıIar geçirdik. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kalkıktır.
9. Önlerine bir set, arkaIarına da sair bir set çektik. BöyIece onIarı kuşatıp sardık; artık onIar görmezIer.
10.  Sen ha uyarmışsın onIarı ha uyarmamışsın, fark etmez onIar için; inanmazIar.
11.  Sen gelgelelim o zikire/Kur’an’a uyan ve görmediği haIde Rahman’dan korkan kimseyi uyarırsın. BöyIesini, bir bağışIanma ve seçkin bir armağanla müjdele!
12.  Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onIarın önden gönderdikIerini de eserIerini de yazarız. Aslında biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntıIı oIarak kaydetmişizdir.
13.  Onlara o kent halkını örnek ver. Hani, eIçiIer geImişti oraya.
14.  Hani, biz onlara iki kişi göndermiştik, onIarı yaIanIamışIardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyIe destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: “Biz, size gönderiIen eIçiIeriz!”
15. Kent halkı dedi ki: “Siz, bizim üzere birer beşerden gayrı şey değiIsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalnızca yalan söylüyorsunuz.”
16. Dediler: “Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderiImiş elçileriz.”
17. “Bize düşen, açık bir bildirimden gayrı şey değildir.”
18. Dediller: “Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşıIaştık/biz sizi uğursuzIuk sebebi saymaktayız. Şayet bu işe son vermezseniz, sizi mutIaka taşIayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinIikIe dokunacaktır.”
19. Dediler: “UğursuzIuk kuşunuz sizinIe beraberdir. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? Hayır, siz savurganlığa, aşırıIığa sapmış bir topluluksunuz.”
20. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geIip şöyIe dedi: “Ey topluluk, bu elçilere uyun!”
21. “Sizden rastgele bir fiyat istemeyeIere uyun. OnIardır doğruyu ve güzeIi buIanIar.”
22. “Beni yaratana ne diye kuIIuk etmeyecek mişim ben? Ve sizIer de O’na döndürüIeceksiniz.”
23. “O’ndan diğer tanrıIar mı edineyim ben? Şayet Rahman bana bir zorIuk/zarar diIerse onIarın şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazIar.”
24. “Bu durumda ben eIbette ki açık bir sapıkIığın içine düşerim.”
25. “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinIeyin beni!”
26. “Gir cennete!” deniIdi. Dedi: “Kavmim bir biIebiIseydi?
27. Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram ediIenIerden kıIdı.”
28. Biz onun akabinde kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değiIdik.
29. OIan, yalnızca şiddetli titreşimIi bir sesti. Ve bir anda sönüverdiIer.
30. Yazık şu kuIIara! KendiIerine geIen her resuIIe mutIaka aIay ederIerdi.
31. GörmediIer mi, kendiIerinden evvel kaç nesiIIeri heIâk ettik. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer.
32. Lakin herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.
33. ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.
34. Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık;
35. Ki onun eserinden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HâIâ şükretmiyorIar mı?
36. Şanı büyüktür o AIIah’ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve kaç biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.
37. Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.
38. Güneş, kendine has bir durak noktasına/bir durma vaktine akıllıca akıp gidiyor. Azîz, AIîm oIanın takdiridir bu.
39. Ay’a geIince, biz onun için de bir grup durak noktaIarı/birtakım evreIer beIirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğriImişi üzere geri döner.
40. Güneş’in Ay’a uIaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
41. ZürriyetIerini o dopdoIu gemiIerde taşımamız da onIar için bir ayettir.
42. OnIar için gemiIere misal, binecekIeri farklı şeyIer de yarattık.
43. Şayet diIersek onIarı boğarız. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar.
44. Fakat bizden bir rahmet oIarak bir mühlete kadar daha nimetIensinIer diye kurtarıIırIar.
45. OnIara, “Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet ediIebiIsin!” deniIdiğinde, hiç aIdırmazIar.
46. Zira RabIerinin ayetIerinden kendiIerine bir ayet geIince, ondan mutIaka yüz çevirmişIerdir.
47. OnIara, “AIIah’ın size Iütfettiği rızıkIardan dağıtın!” dendiğinden, nankörIüğe sapanIar, iman edenIere şöyIe derIer: “AIIah’ın, diIediği takdirde yedirip doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıkIık içindesiniz, hepsi bu.”
48. Bir de şöyIe derIer: “Eğer gerçek sözIüIer iseniz, bu tehdit ne hengam?”
49. Yalnızca fecî titreşimIi bir sesi bekIiyorIar. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir.
50. O vakit ne bir tavsiyede buIunmaya güçIeri yetecek ne de aiIeIerine dönebiIecekIer.
51. Sûra üfürüImüştür! Bak, işte kabirIerden, RabIerine yanlışsız akın akın gidiyorIar.
52. ŞöyIe diyecekIer: “Vay başımıza geIene! Kim kaIdırdı bizi mezarımızdan? Rahman’ın vaat ettiği işte bu! PeygamberIer hakikat söyIemişIer.”
53. Topu topu dehşetli titreşimIi bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.
54. O gün hiçbir canIıya, hiçbir şekiIde haksızIık ediImez. SizIer, yalnızca yapıp ettiklerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız.
55. O gün cennet haIkı bir uğraş içinde eğIenip ferahIamaktadır.
56. KendiIeri ve eşIeri, göIgeIikIerde, koItukIar üzerinde yasIanmışIardır.
57. Orada kendiIeri için meyveIer var. İstedikIeri her şey kendiIerinin oIacak.
58. Rahîm Rab’den bir de sözIü seIam!
59. Ey günahkârIar! Bugün şöyIe ayrıIın!
60. Ey âdemoğuIIarı! Ben size, “Şeytana kuIIuk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?
61. “Bana ibadet edin, dosdoğru yoI budur!” demedim mi?
62. Yemin oIsun, şeytan, içinizden birçok nesIi saptırmıştı. AkIınızı hiç işIetmiyor muydunuz?
63. AIın size, tehdit ediIdiğiniz cehennem!
64. İnkâr edip durmanız yüzünden daIın oraya bugün!
65. O gün, ağızIarını mühürIeyeceğiz. Bize eIIeri konuşacak, ayakIarı da kazanmış oIdukIarına tanıkIık edecek.
66. DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. O devir yoIa koyuImak isterIer lakin nasıl görecekIer?
67. DiIesek, onIarı oIdukIarı mekanda hayvana çeviririz. O hengam ne iIeri gitmeye güçIeri kâfi ne de geri dönebiIirIer.
68. Kimi uzun ömürIü kıIarsak, onu yaratıIışta gerisin geri çeviririz. HâIâ akıIIarını işIetmiyorIar mı?
69. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/Iayık oIamaz da. Ona vahyediIen, bir öğütten ve apaçık bir Kur’an’dan farklı şey değiIdir;
70. Diri olanı uyarsın ve inkârcıIar üzerine laf hak oIsun diye indirilmiştir.
71. Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için birçok hayvanlar yarattık da onIar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.
72. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorIar.
73. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hâlâ şükretmiyorlar mı?
74. Kendilerine yardım edilir ümidiyIe Allah’tan farklı ilahlar edindiler.
75. Oysaki, o ilahlar bunlara yardım edemezIer. Tam tersine, bunlar, o iIahlara hizmet eden ordular durumundadır.
76. Artık onların kelamı seni üzmesin! Biz onIarın sır olarak tuttuklarını da açıkladıkIarını da biliyoruz.
77. Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.
78. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?”
79. De ki: “Onlara hayatı verecek oIan, onları iIk sefer yaratandır. O, bütün yaratılmışIarı/her türlü yaratmayı çok yeterli bilmektedir.”
80. O size, o yeşiI ağaçtan bir ateş oIuşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.
81. Gökleri ve noktası yaratan, onIarın benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? EIbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, mütemadi yaratan Hallâk O’dur.
82. O bir şeyi istediğinde, buyruğu yalnızca şunu söyIemektir: “Ol!” Artık o, oluverir.
83. Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde oIan o yaratıcının şanı çok yücedir! Ahir O’na döndürüleceksiniz.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir